V rámci občanského práva poskytuji kompletní služby všem soukromým subjektům zejména v těchto oblastech:

Závazková práva (smluvní typy upravené v občanském zákoníku – kupní smlouva, darovací smlouva, smlouva o dílo, nájemní smlouva, smlouva o zprostředkování, příkazní smlouva atd.), náhrada škody a závazky z bezdůvodného obohacení:
 • Právní poradenství
 • příprava a sepis smluv, dohod a listin o právních úkonech
 • zastupování klientů před soudy všech stupňů při vymáhání jejich nároků a poskytování
 • ochrany jejich právům a oprávněným zájmům (včetně uplatnění nároků z titulu náhrady škody a bezdůvodného obohacení)
Právní pomoc při převodech nemovitostí včetně sepisu smluv a dohod a zastupování účastníků v řízení o povolení vkladu věcných práv do katastru nemovitostí věcná práva a právní vztahy k nemovitostem (právo vlastnické, věcná práva k věci cizí – věcné břemeno, zástavní právo, věcné předkupní právo):
 • právní poradenství
 • příprava a sepis smluv, dohod a listin o právních úkonech
 • zastupování klientů před soudy všech stupňů
 • dojednávání způsobu financování nákupu nemovitostí mezi kupujícím, prodávajícím a úvěrujícím ústavem
Směnečné právo:
 • sepis směnek
 • uplatňování nároků ze směnek
 • zastupování před soudy
Dědické právo:
 • právní poradenství
 • zastupování dědiců v dědickém řízení