Občanské právo

V rámci občanského práva poskytuji kompletní služby všem soukromým subjektům zejména v těchto oblastech:

Závazková práva (smluvní typy upravené v občanském zákoníku – kupní smlouva, darovací smlouva, smlouva o dílo, nájemní smlouva, smlouva o zprostředkování, příkazní smlouva atd.), náhrada škody a závazky z bezdůvodného obohacení:
 • Právní poradenství
 • příprava a sepis smluv, dohod a listin o právních úkonech
 • zastupování klientů před soudy všech stupňů při vymáhání jejich nároků a poskytování
 • ochrany jejich právům a oprávněným zájmům (včetně uplatnění nároků z titulu náhrady škody a bezdůvodného obohacení)
Právní pomoc při převodech nemovitostí včetně sepisu smluv a dohod a zastupování účastníků v řízení o povolení vkladu věcných práv do katastru nemovitostí věcná práva a právní vztahy k nemovitostem (právo vlastnické, věcná práva k věci cizí – věcné břemeno, zástavní právo, věcné předkupní právo):
 • právní poradenství
 • příprava a sepis smluv, dohod a listin o právních úkonech
 • zastupování klientů před soudy všech stupňů
 • dojednávání způsobu financování nákupu nemovitostí mezi kupujícím, prodávajícím a úvěrujícím ústavem
Směnečné právo:
 • sepis směnek
 • uplatňování nároků ze směnek
 • zastupování před soudy
Dědické právo:
 • právní poradenství
 • zastupování dědiců v dědickém řízení

Trestní právo

V rámci trestního práva poskytuji kompletní službu.
Jedná se zejména o:

 • obhajobu obviněných včetně zastupování před soudy
 • zastupování poškozených jakožto zmocněnec v rámci trestního řízení

Insolvenční právo

V rámci insolvenčního práva poskytuji zejména tyto služby:

 • přihláška pohledávek v insolvenčním řízení
 • návrh na zahájení insolvenčního řízení
 • návrh na povolení oddlužení

Exekuční právo

V rámci exekučního práva poskytuji komplexní služby, zejména:

 • sepis návrhu na nařízení exekuce a pověření soudního exekutora
 • sepis návrhu na zastavení exekuce
 • sepis odpůrčích žalob na dlužníky zkracující věřitele

Rodinné právo

V rámci oblasti rodinného práva poskytuji právní služby týkající se těchto oblastí:

rozvod manželství:
 • právní poradenství
 • příprava a sepis návrhů na rozvod manželství
 • rozvod manželství dle ustanovení § 24a zákona o rodině včetně přípravy dohody o vypořádání vzájemných majetkových práv, práva a povinnosti společného bydlení a případné vyživovací povinnosti včetně dohody o úpravě poměrů k nezletilým dětem pro dobu po rozvodu vyžadující schválení soudem
péče o nezletilé a opatrovnické věci:
 • právní poradenství
 • příprava a sepis dohod o úpravě poměrů nezletilého dítěte pro dobu před a po rozvodu manželství (úprava vyživovací povinnosti, styk s nezletilými) a zastoupení v řízení o návrhu na jejich schválení soudem
 • schválení právních úkonů za nezletilé

Obchodní právo

V rámci obchodního práva poskytuji zejména kompletní služby soukromým podnikatelům a obchodním společnostem. Jedná se zejména o:

práva obchodních společností:
 • zakládání obchodních společností
 • změny obchodních společností
 • převody obchodních podílů
 • jmenování a odvolávání statutárních orgánů
 • zvýšení či snížení základního kapitálu
 • zastupování v řízení ve věcech obchodního rejstříku
 • příprava veškeré smluvní dokumentace a listin související se zakládáním a změnou obchodních společností a družstev
závazkové právo:
 • vymáhání pohledávek a jiných nároků klientů (závazky z titulu náhrady škody a bezdůvodného obohacení) a zajištění výkonu rozhodnutí (exekuce)
 • příprava a zpracování obchodních smluv, zajištěná pohledávek klientů
  zastupování klientů před soudy všech stupňů

Pracovní právo

V rámci pracovního práva poskytuji právní služby zejména v těchto oblastech:

pracovněprávní vztahy:
 • právní poradenství
 • příprava smluvních dokumentů – pracovní smlouvy, dohody o hmotné odpovědnosti atd.
 • vznik, změna a rozvázání pracovního poměru
 • náhrada škody
pracovněprávní spory:
 • právní poradenství
 • právní zastoupení klienta v soudním sporu

Advokátní úschova

Zajištění úschovy finančních prostředků při převodu majetku (movitých věci či nemovitostí), obchodních podílů či práv na účtech úschov.
Účty úschov advokáta vedeny v Kč, EUR